wyszukiwanie zaawansowane
8928gbb1g6x6qa52
WalutaPolski ZłotyEuroDolarFunt brytyjski
Strona główna1 » Reklamacje

Reklamacje


Reklamacje - zagadnienia ogólne.

 
Poniżej zamieszczamy wszelkie szczegółowe informacje dotyczące kwestii reklamacji zakupionych produktów w witrynie firmy Eminence.
 
W celu sprawnego realizowania reklamacji udostępniamy Państwu specjalny formularz kontaktowy dostępny w Panelu klient. Poniżej zamieszczamy linki do poszczególnych formularzy:

Oferowana przez firmę PPHU Eminence biżuteria wykonywana jest z najwyższą starannością i precyzją, przy wykorzystaniu materiałów wysokiej jakości. Użyty metal oraz dodatki stopowe są w pełni zgodne z normami polskiego prawa probierczego. Dokładamy wszelkich starań, aby produkty były najwyższej jakości. Oczywiście jeśli zakupiona biżuteria nie spełnia Państwa oczekiwań to prosimy o zastosowanie się do poniższych zapisów.

Towary zakupione w sklepie Eminence podlegają ochronie zgodnie z odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu rękojmi zgodnie podstawą prawną - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Firma Eminence jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta. Firma Eminence odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

Klient z tytułu przysługującego mu Prawa reklamacji może w chwili ujawnienia się wady zażądać:
 • naprawy
 • wymiany na produkt niewadliwy
 • obniżenia ceny produktu
 • zwrotu pieniędzy
Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że firma Eminence niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie.
Firma Eminence obowiązana jest wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
W przypadku żądania zwrotu pieniędzy za rzecz wadliwą firma Eminence zobowiązuje się do niezwłocznego ich zwrotu na na rzecz konsumenta.
W przypadku żądania obniżenia ceny Klient proszony jest o wyznaczenie Sprzedawcy terminu na jej zwrot.
Klient w razie odstąpienia od umowy albo żądania wymiany Produktu na wolny od wad, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży tj. do siedziby firmy Eminence tj. pod poniższy adres:

PPHU Eminence
ul. Wrocławska 18
56-400 Oleśnica

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie np.:
 • pisemnej na adres: ul. Wrocławska 18, 56-400 Oleśnica;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jubiler@eminence.pl.
W tym celu prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza.
 
Zaleca się, aby w opisie reklamacji zawarte był poniższe informacje – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez firmę Eminence:
 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
 • żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; 
 • danych kontaktowych składającego reklamację.
Firma Eminence ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się firmy Eminence w powyższym terminie oznacza, że firma uznała reklamację za uzasadnioną.
W przypadku innych kosztów poniesionych przez Klienta w związku z reklamacją Klient może się ich domagać na zasadach ogólnych. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.
 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji.


Poniżej zamieszczamy informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Dodatkowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
 • organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 • powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
 • Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresami internetowymi:

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl © 2007 - 2018 EMINENCE - obrączki - Wrocław - Oleśnica - Cała Polska | Polityka prywatności.