Nasz salon:
Oleśnica
Wrocławska 18
0
Twój schowek jest pusty
0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

1. Postanowienia ogólne.


Pkt. 1. Podmiotem dokonującym sprzedaży produktów w witrynie internetowej zarejestrowanej pod domeną www.eminence.pl jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Eminence z siedzibą mieszczącą się w Oleśnicy przy ul. Wrocławskiej 18.

Dane identyfikujące przedsiębiorstwo Eminence są następujące:

 • Adres siedziby - Ul. Wrocławska 18, 56-400 Oleśnica, Województwo - dolnośląskie, Polska;
 • Dane teleadresowe - tel/fax - (071) 314-93-32, tel. kom. 600-411-378, email: jubiler@eminence.pl;
 • Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr. 820/94 wyd. przez Burmistrza Miasta Oleśnica;
 • Numer identyfikacji podatkowej - 911-000-38-89;
 • Regon - 930577797;
 • Rach. bank. PKO BP Inteligo - 50 1020 5558 1111 1257 0090 0059.

Pkt. 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać żadnych praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy.
 

Pkt. 3. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 

Pkt. 4. Niniejszy regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników sklepu internetowego www.eminence.pl i sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego i inne ważne aspekty związane z zawarciem umowy.
 

2. Definicje.

 1. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu Internetowego.
 2. Sklep Internetowy - sklep internetowy firmy PPHU Eminence dostępny pod adresem internetowym www.eminence.pl.
 3. Sprzedawca i usługodawca - Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Eminence z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Wrocławska 18, 56-400 Oleśnica, NIP - 911-000-38-89, Regon - 930577797.
 4. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.eminence.pl i zawierającego z nim umowę kupna - sprzedaży.
 5. Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.eminence.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego www.eminence.pl.
 7. Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia - formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia.
 10. Konto - indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym Eminence oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży oraz, w którym gromadzone są dane Użytkownika w tym informacje o złożonych zamówieniach.
 11. Produkt - dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu lub usługi zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
 13. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.
 14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.
 15. Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę - Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej użytkownikom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w sklepie internetowym.
 16. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   

3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych.


Pkt. 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:

 1. Prowadzenie Konta Użytkownika w sklepie internetowym.
 2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w sklepie Internetowym poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza Zamówienia.
 3. Newsletter.

Pkt. 2. Świadczenie usług elektronicznych określonych w pkt. 1 przez usługodawcę jest całkowicie bezpłatne.
 

Pkt. 3. Umowa na świadczenie usługi elektronicznej określonej w pkt. 1 jest możliwa po wypełnieniu przez Klienta, formularza z wymaganymi danymi rejestracyjnymi, w skład których wchodzą następujące dane: Imię, Nazwisko, Ulica, Nr, Kod pocztowy, Miasto, Kraj, Telefon, E-mail, Hasło, Powtórzenie Hasła. W tym miejscu można również zaznaczyć opcję z prenumeratą Newslettera.
 

Pkt. 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia lub zaprzestania jego składania przez usługobiorcę.
 

Pkt. 5. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usługi elektronicznej w postaci założenia i prowadzenia konta Użytkownika zawartą na czas nieokreślony ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania przyczyn poprzez usunięcie konta Użytkownika lub przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jubiler@eminence.pl z prośbą o usunięcie konta Użytkownika.
 

Pkt. 6. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jubiler@eminence.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wrocławska 18, 56-400 Oleśnica. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 

Pkt. 7. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 

Pkt. 8. W wypadku Usługobiorców niebędących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.
 

Pkt. 9. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 

Pkt. 10. Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym sklepu internetowego Eminence są:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
 • zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768;
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Pkt. 11. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie, lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 

Pkt. 12. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jubiler@eminence.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wrocławska 18, 56-400 Oleśnica. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 

Pkt. 13. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem i stara się wychodzić naprzeciw oczekiwań Klientów. W przypadku błędów w działaniu świadczonych usług lub sytuacji, gdy bezpieczeństwo Klienta zostanie naruszone z jakichkolwiek przyczyn, prosi się Klienta, w ramach możliwości, o kontakt z Usługodawcą. Usługodawca w takim przypadku niezwłocznie podejmie czynności mające na celu ustalenie przyczyn stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa Klienta i podejmie kroki mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.
 

Pkt. 14. Określony w pkt. 1.3 działu 3. Warunków o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Newsletter to usługa, na którą Klient może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka przy rejestracji, lub dokonując zgłoszenia bezpośrednio przez stronę internetową sklepu www.eminence.pl, podając w odpowiednim okienku adres e-mail.
 

Pkt. 15. Usługa świadczenia Newslettera polega na okresowym wysyłaniu do Klienta wiadomości o charakterze reklamowym na wskazany przez Klienta adres e-mail. Umowa o świadczenie usługi Newslettera jest zawarta na czas nieokreślony i jest usługą nieodpłatną.
 

Pkt. 16. Newsletter nie dostarcza informacji o charakterze bezprawnym, nie narusza niczyjej godności, swobody i bezpieczeństwa. Newsletter nie dostarcza i nie przekazuje treści zabronionych przepisami prawa.
 

Pkt. 17. Sklep nie świadczy niezamówionej usługi, co oznacza, że w przypadku otrzymania Newslettera od Sklepu Eminence, adres e-mail Klienta został podany do bazy subskrybentów.
 

Pkt. 18. Wypowiedzenie umowy Newslettera może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn, poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub przesłania stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jubiler@eminence.pl.
 

Pkt. 19. Wszelkie uwagi, reklamacje i skargi dotyczące świadczonej przez Sklep usługi Newslettera należy kierować pod adres e-mail: jubiler@eminence.pl.
 

Pkt. 20. Firma Eminence dokłada wszelkich starań, aby prezentowane opinie o działalności sklepu i jego produktach rzeczywiście pochodziły od konsumentów, którzy nabyli jego produkty. Każda opinia widoczna w sklepie internetowym www.eminence.pl pochodzi tylko od zarejestrowanych klientów i poprzedzona jest zakupem produktów. W momencie publikacji każda opinia i recenzja zostaje zweryfikowana przez administracje sklepu i dopiero po tym etapie widoczna jest dla użytkowników serwisu.
 

4. Rejestracja w sklepie internetowym www.eminence.pl.


Pkt. 1. Rejestracja w sklepie internetowym Eminence jest dobrowolna i bezpłatna. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając swoje prawdziwe dane.
 

Pkt. 2. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

 1. Imię, Nazwisko, Ulica i numer domu / lokalu, Kod pocztowy, Miasto, Kraj, Telefon, E-mail, Hasło, Powtórz hasło.
 2. Oprócz danych wskazanych w Pkt. 2.1 powyżej, Użytkownik niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo - Nazwę firmy i NIP.


Pkt. 3. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika. W przypadku gdy dane personalne Użytkownika podane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest w miarę możliwości do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 

Pkt. 4. W sytuacji, gdy dane personalne Użytkownika podane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony w miarę możliwości do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym fakcie obsługi sklepu.
 

Pkt. 5. Klient podczas rejestracji ma możliwość opcjonalnego wyrażenia zgody na informowanie go o promocjach i nowościach, wysyłanych na podany przy rejestracji adres mailowy. Wyrażenie lub niewyrażenie zgody na powyższe, nie ma wpływu na realizację zamówienia.
 

5. Przedmiot transakcji.


Pkt 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach internetowych sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


Pkt 2. Przedmiotem transakcji zawieranej przez strony w sieci Internet jest zamówienie oraz zakup biżuterii zamieszczonej i oferowanej w sklepie internetowym prowadzonej przez firmę Eminence.


Pkt. 3. Transakcja zakupu biżuterii zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


Pkt. 4. Biżuteria zamieszczona w sklepie internetowym oznaczona jako biżuteria danego producenta stanowi wyłącznie "własność intelektualną" danej firmy.


Pkt. 5. Oferowana biżuteria jest fabrycznie nowa, zaopatrzona w odpowiednie certyfikaty autentyczności i objęta jest pełną gwarancją producenta.


Pkt. 6. Biżuteria zamieszczona w niniejszym sklepie internetowym  dopuszczona jest do obrotu zgodnie z przepisami polskiego prawa probierczego.


Pkt. 7. Cena biżuterii znajdująca się na stronach sklepu internetowego (w polskiej wersji językowej i pozostałych) wyrażona jest w złotych polskich, funtach brytyjskich, euro i dolarach i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.


Pkt. 8. Cena prezentowana w karcie informacyjnej poszczególnych produktów nie zawiera kosztów wysyłki, chyba że w opisie stanowi inaczej.


Pkt. 9. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.


Pkt. 10. Firma Eminence zastrzega sobie prawo do zmiany cen biżuterii znajdującej się w ofercie, wprowadzania oraz usuwania pozycji asortymentowych biżuterii, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian, organizowania oraz modyfikowania odpowiednich programów lojalnościowych.
 

6. Zamówienia w sklepie internetowym www.eminence.pl.


Pkt. 1. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza granicami kraju.


Pkt. 2. Zamówienia odbywają się drogą elektroniczną przy pomocy oprogramowania i „mechanizmów” witryny internetowej. Zamówienia można składać 24 godz. na dobę.


Pkt. 3. Fizyczny czas obsługi Klienta przez obsługę sklepu to czas od godz. 10 do 18 w dni powszednie.


Pkt. 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.


Pkt. 5. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze założenie przez Klienta konta i następnie złożenie zamówienia.


Pkt. 6. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego lub adresowego zamówienia i przesłanie go poprzez "mechanizmy" witryny do firmy Eminence.


Pkt. 7. Dodatkowo przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z rabatów, w związku z posiadaniem odpowiedniego kuponu uprawniającego do zniżki w określonej wysokości. Należy wówczas wpisać podany kod kuponu w odpowiednie pole w formularzu zamówienia, celem skorzystania z przysługującego rabatu.


Pkt. 8. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „koszyka” towar, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Towary mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „koszyka”.  „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi towarami oraz przeliczanie wartości zamówienia.


Pkt. 9. Finalizacja zamówienia odbywa się poprzez dodanie do „koszyka” wybranych przez siebie towarów, określenia rodzaju wysyłki i formy płatności, a następnie podjęcia odpowiedniej decyzji o ostatecznym zakupie poprzez zatwierdzenie złożenia zamówienia zgodnie z podanymi wskazówkami. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto.


Pkt. 10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane za pomocą poczty elektronicznej na adres widniejący w zamówieniu.


Pkt. 11. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.


Pkt. 12. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia ze strony firmy Eminence wynikłej z winy Nabywcy (np.: błędny numer telefonu, brak odpowiedzi na e-mail itp.) złożone zamówienie zostaje anulowane.


Pkt. 13. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.


Pkt. 14. Klient może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: 71 314-93-32 lub tel. kom. 600-411-378 lub e-mailem, pod adresem jubiler@eminence.pl.


Pkt. 15. Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany.


Pkt. 16. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.


7. Realizacja zamówień w sklepie internetowym www.eminence.pl.


Pkt. 1. Każdy produkt prezentowany w niniejszym sklepie internetowym zaopatrzony jest w indywidualny termin wykonania. Termin wykonania jest to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (bez sobót, niedziel, oraz świąt).


Pkt. 2. Firma Eminence zastrzega sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówienia w trakcie realizacji zamówienia. O takiej zmianie oraz przyczynie firma zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić nabywcę. Zmiana czasu dotyczy sytuacji losowych, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu.


Pkt. 3. W niektórych przypadkach firma Eminence może zażądać wpłacenia zadatku na poczet realizacji zamówienia. W takim wypadku firma poinformuje Klienta o wysokości zadatku i sposobie jego wpłaty. Przepisy regulujące instytucję zadatku zawarte zostały w art. 394 Kodeksu Cywilnego.

 

Pkt. 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą potwierdzenia przez klienta i firmę Eminence złożonego zamówienia;
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem - w dniu roboczym, w którym nastąpiło zaksięgowanie na rachunku - zadatku, lub pełnej wymaganej kwoty dotyczącej zamówienia. W wyjątkowych przypadkach po przesłaniu czytelnego potwierdzenia wpłaty na numer faxu:  71  314-93-32, lub e-mailem na adres: jubiler@eminence.pl;
 • w przypadku zamówień płatnych poprzez system płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - w dniu roboczym, w którym nastąpiło potwierdzenie dokonania płatności przez system transakcyjny, a jeśli potrzebne jest potwierdzenie autoryzacyjne banku wystawcy karty - od potwierdzenia przez bank.


Pkt. 5. Firma Eminence zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia i anulowania transakcji wzbudzających wątpliwości, tzn. takich, w których podane są niepełne dane konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia, lub w których jest brak możliwości kontaktu z osobą zamawiającą.
 

8. Sposoby płatności w sklepie internetowym www.eminence.pl.


Pkt. 1. Wszystkie ceny w sklepie  internetowym Eminence są cenami brutto, zawierającymi podatek od Towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie i wyszczególnione są w podsumowaniu zamówienia.


Pkt. 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 • płatność elektroniczna, płatność przelewem lub kartą kredytową/płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU;
 • płatność elektroniczna, płatność przelewem lub kartą kredytową/płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
 • płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Paypal.pl;
 • płatność gotówką przy odbiorze w sklepie stacjonarnym pod adresem: ul. Wrocławska 18, 56-400 Oleśnica;
 • płatność gotówką – przy odbiorze przesyłki;

Pkt. 3. O sposobie płatności decyduje Nabywca w chwili składania zamówienia.
 

Pkt. 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już złożonych.
 

Pkt. 5. W niektórych przypadkach firma Eminence może zażądać wpłacenia zadatku na poczet realizacji zamówienia. W takim wypadku firma poinformuje Klienta o wysokości zadatku i sposobie jego wpłaty. Przepisy regulujące instytucję zadatku zawarte zostały w art. 394 Kodeksu Cywilnego.
 

Pkt. 6. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 

Pkt. 7. Brak zapłaty za zamówiony towar w terminie 10 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Klienta ponownego zamówienia tego samego towaru.
 

Pkt. 8. Klient ma możliwość dokonania wyboru sposobu zapłaty za zamówiony towar w sklepie. Sprzedawca, będąc otwartym na potrzeby Klienta, może prowadzić z nim indywidualne uzgodnienia dotyczące sposobów zapłaty za zamówiony towar.
 

Pkt. 9. W wypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 

Pkt. 10. Operatorem kart płatniczych w systemie płatności Przelewy24 jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 

9. Koszt, termin i sposoby dostawy.


Pkt. 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 

Pkt. 2. Ewentualne koszty dostawy wskazywane są w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
 

Pkt. 3. Wszystkie koszty związane z wysyłką towarów na terenie Polski i pozostałych krajów pokrywa sprzedawca, chyba że w regulaminie stanowi inaczej.
 

Pkt. 4. Szczegółowe informacje na temat wysyłek oraz płatności zawarte są na stronie - https://www.eminence.pl/formy-wysylki-pm-30.html.
 

Pkt. 5. Szczegółowe informacje na temat wysyłek międzynarodowych oraz płatności zawarte są na stronie - https://www.eminence.pl/formy-wysylki-pm-30.html.
 

Pkt. 6. Termin dostawy produktu do Klienta wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych (w zależności od formy dostawy), chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W przypadku płatności przelewem lub za zadatkiem termin ten należy liczyć od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 

Pkt. 7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 

Pkt. 8. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub w inny ustalony przez strony sposób.
 

Pkt. 9. Sprzedawca, mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia - gdyby się takowe pojawiły - będą konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem stron. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Klient był w pełni usatysfakcjonowany.
 

Pkt. 10. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą.


Pkt. 11.  Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 

10. Tryb postępowania reklamacyjnego.


Pkt. 1. Oferowana przez firmę PPHU Eminence biżuteria wykonywana jest z najwyższą starannością i precyzją, przy wykorzystaniu materiałów wysokiej jakości. Użyty metal oraz dodatki stopowe są w pełni zgodne z normami polskiego prawa probierczego.


Pkt. 2. Wszystkie wyroby tj. biżuteria prezentowana na stronach witryny Eminence będące przedmiotem transakcji dodatkowo objęta jest pełną dożywotnią gwarancją producenta.


Pkt. 3. Towary zakupione w sklepie Eminence podlegają ochronie zgodnie z odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu rękojmi zgodnie z podstawą prawną - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Pkt. 4. Firma Eminence jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).


Pkt. 5. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego Sprzedawca odpowiada za sprzedany produkt, jeśli posiada on wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy.


Pkt. 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.


Pkt. 7. Klient z tytułu przysługującego mu Prawa reklamacji może w chwili ujawnienia się wady zażądać:

 • naprawy;
 • wymiany na produkt niewadliwy;
 • obniżenia ceny produktu;
 • zwrotu pieniędzy.


Pkt. 8. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że firma Eminence niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie.


Pkt. 9. Firma Eminence obowiązana jest wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.


Pkt. 10. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy za rzecz wadliwą firma Eminence zobowiązuje się do niezwłocznego ich zwrotu na rzecz konsumenta. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient proszony jest o wyznaczenie Sprzedawcy terminu na jej zwrot.


Pkt. 11. Klient w razie odstąpienia od umowy albo żądania wymiany produktu na wolny od wad, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży tj. do siedziby firmy Eminence tj. pod następujący adres: PPHU Eminence ul. Wrocławska 18, 56-400 Oleśnica.


Pkt. 12. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie np. pisemnej za pomocą odpowiednio przygotowanego formularza na adres: ul. Wrocławska 18, 56-400 Oleśnica lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jubiler@eminence.pl.


Pkt. 13. Zaleca się, aby w opisie reklamacji zawarte były poniższe informacje – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez firmę Eminence:

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
 • żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; 
 • danych kontaktowych składającego reklamację.


Pkt. 14. Firma Eminence ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób. Brak ustosunkowania się firmy Eminence w powyższym terminie oznacza, że firma uznała reklamację za uzasadnioną.


Pkt. 15. W przypadku innych kosztów poniesionych przez Klienta w związku z reklamacją Klient może się ich domagać na zasadach ogólnych. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.


Pkt. 16. W przypadku produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi.


Pkt. 17. Klient ma możliwość reklamowania towarów zakupionych w sklepie internetowym Eminence na terenie kraju w siedzibie firmy tj. pod adresem ul. Wrocławska 18, 56-400 Oleśnica.


Pkt. 18. Wszelkie informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur zawarte są na stronie Reklamacje pod adresem - https://www.eminence.pl/reklamacje-pm-77.html.


Pkt. 19. Klient w razie stwierdzenia uszkodzeń wynikających z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczeń mechanicznych, zarysowań itp. o ile nie były spowodowane pierwotną wadą produktu, proszony jest o kontakt z firmą Eminence. Firma po otrzymaniu zgłoszenia skontaktuje się z Klientem i poinformuje go o ewentualnych kosztach naprawy. Klient ma bezwarunkowe prawo zlecenia naprawy lub odebrania towaru bez naprawy.
 

11. Gwarancja.


Pkt. 1. Wszystkie wyroby tj. biżuteria prezentowana na stronach sklepu internetowego Eminence dodatkowo objęta jest pełną dożywotnią gwarancją producenta.


Pkt. 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją, udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta.


Pkt. 3. Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym powinny być wykonywane przez firmę Eminence lub producentów pozostałych Marek dostępnych w sklepie internetowym Eminence. Ingerencję osób trzecich niezwiązanych z ww. firmami w naprawę oraz ewentualne zmiany wyrobu powodują utratę praw gwarancyjnych.
 

Pkt. 4. Firma Eminence jako gwarant zobowiązuje się do wszelkich napraw biżuterii, jej regeneracji oraz korekt rozmiarów (jeżeli pozwala na to technologia wykonania). Natomiast przy niemożności dokonania korekty rozmiarów (w sytuacji połączenia wielu kolorów złota, jak i opraw kamieni) firma proponuje wykonanie danego wzoru obrączki od nowa na szczególnych i preferencyjnych warunkach.
 

12. Prawo odstąpienia od umowy.


Pkt. 1. Klient (Usługobiorca) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w formie elektronicznej na adres email: jubiler@eminence.pl lub pisemnie na adres: ul. Wrocławska 18, 56-400 Oleśnica.


Pkt. 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


Pkt. 3. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym).


Pkt. 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.


Pkt. 5. Konsument może odesłać produkt np. przesyłką pocztową albo kurierską na adres firmy. Klient proszony jest o odpowiednie zabezpieczenie przesyłki i dostarczenie jej w sposób uniemożliwiający jej zagubienie, uszkodzenie itp. przez firmy przesyłkowe. Przesyłka powinna być zaadresowana na poniższe dane lub zwrócona osobiście w siedzibie firmy tj.:

 • PPHU Eminence, ul. Wrocławska 18, 56-400 Oleśnica tel. 600-411-378.
 • Zwrot produktu możliwy jest również osobiście w siedzibie firmy tj. pod dresem: ul. Wrocławska 18, 56-400 Oleśnica.


Pkt. 6. Zgodnie z obowiązującym prawem koszt dostawy towaru do Sprzedawcy, ponosi Klient.


Pkt. 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


Pkt. 8. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Zalecane jest jednak skorzystanie z form, które ułatwią stronom zarówno obliczenie terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, jak i samo wykazanie faktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dlatego też zalecamy złożenie takiego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej w sposób poniżej opisany:

 • w formie elektronicznej pod adresem: jubiler@eminence.pl;
 • pisemnie na adres firmy tj. PPHU Eminence, Ul. Wrocławska 18, 56-400 Oleśnica;
 • lub za pomocą odpowiedniego formularza reklamacyjnego dostępnego w panelu klienta pod adresem: https://www.eminence.pl/reklamacje-napisz.html


Pkt. 9. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się do pobrania w wersji elektronicznej pod następującym linkiem -https://www.eminence.pl/pobieranie/Oswiadczenie zwrotu.pdf.


Pkt. 10. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.


Pkt. 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Podobnie jak w przypadku zwykłego zarządu – przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.


Pkt. 12. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 nowej ustawy o prawach konsumenta.

Pkt. 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. Świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. W której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. W której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. W której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. W której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 8. W której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy, lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;
 9. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. Dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. Zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. Świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. Dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Pkt. 14. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a więc zawierający w szczególności: indywidualne grawery wykonane na zlecenie Klienta oraz towary niewystępujące w standardowej ofercie sklepu internetowego Eminence sprowadzane na specjalne zamówienie Klienta.
 

Pkt. 15. Towary o szczególnych właściwościach, tj. towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie podlegają zwrotowi.
 

Pkt. 16. Obrączki oferowane przez firmę Eminence wykonywane, są na indywidualne zamówienie tzn. wykonywane, są według indywidualnych preferencji Nabywcy i nie podlegają zwrotowi.


Pkt. 17. W przypadku chęci dokonania zwrotu biżuterii niepodlegającej możliwości zwrotowi prosimy o kontakt ze Sprzedawcą pod numerem tel. kom. 600-411-378. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów firma Eminence jako sprzedawca stwarza możliwość zwrotu takowych towarów na warunkach indywidualnie ustalonych z Klientem.


Pkt. 18. Warunki zwrotu przedstawiają się następująco:

 • Zwrotowi nie podlegają obrączki wykonywane na zamówienie lub wyroby, które zostały zmodyfikowane na życzenie Nabywcy tj. umieszczone grawerunki, zamienione kamienie, wykonane korekty rozmiaru lub zmienione zestawienia kolorystyczne;
 • Zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki zwrotnej. Koszt odesłania wyrobu ponosi Nabywca;
 • Firma Eminence gwarantuje zwrot kwoty zapłaconej za towar oraz wysyłki do klienta, jeśli takowa była podana;
 • Jeżeli wyrób posiadał grawerunek to wyrób może podlegać zwrotowi wyłącznie po każdorazowym pisemnym potwierdzeniu takiej możliwości przez obsługę sklepu Eminence i wówczas z kwoty zwrotu potrącony zostaje koszt przywrócenia wyrobu do stanu sprzed wprowadzenia zmian;
 • Zwracany wyrób powinien być dostarczony w opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania i musi być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu;
 •  Przesyłka zwrotna może być nadana kurierem bądź pocztą polską w opcji „Potwierdzenie odbioru". Przesyłka może być nadana jako przesyłka pocztowa z zadeklarowaną wartością (przesyłka ubezpieczona);
 •  Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 10 dni roboczych przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami licząc od dnia wpłynięcia przesyłki zwrotnej do firmy Eminence.
Pkt. 19. Wszelkie dodatkowe informacje na temat możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy i nasza polityka zwrotów znajdują się pod adresem - https://www.eminence.pl/odstapienie-od-umowy-zwroty-pm-78.html.
 

13. Ochrona danych osobowych.


Pkt. 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów niniejszego sklepu internetowego jest Firma PPHU Eminence ul. Wrocławska 18 56-400 Oleśnica. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w firmie PPHU Eminence jest Sebastian Drobnica. Inspektor ochrony danych to osoba, z którą możesz się skontaktować, mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych przez PPHU Eminence. Możesz to uczynić poprzez email: jubiler@eminence.pl lub tel. kom. 600411378.


Pkt. 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich podanie jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy kupna - sprzedaży lub świadczenia określonych usług przez firmę PPHU Eminence.


Pkt. 3. Dane osobowe przekazywane w celach niezbędnych do realizacji zamówienia gromadzone są przez firmę Eminence zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Przekazane dane wykorzystywane są wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji zamówienia oraz do podejmowania odpowiednich programów marketingowych. W żadnym wypadku gromadzone dane nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim niezwiązanym z procesem zakupu zgodnie z ustawą "o ochronie danych osobowych".


Pkt. 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ich usunięcia, odwołania zgody, lub do czasu zakończenia praw wynikających z tytułu zawartej umowy tj. gwarancji i rękojmi na zakupione produkty.


Pkt. 5. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.


Pkt. 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


Pkt. 7. Nabywca ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich edytowania, do przeniesienia danych do innej firmy oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Usunięcie danych osobowych możliwe jest w każdym momencie poprzez funkcję usunięcia konta. Funkcja "Usuń moje konto" dostępna jest w panelu każdego klienta w zakładce - Moje dane. Prośba o usunięcie danych osobowych może odbyć się również poprzez wysłanie stosownego pisma w formie pisemnej na adres: PPHU Eminence, ul. Wrocławska 18, 56-400 Oleśnica, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: jubiler@eminence.pl;


Pkt. 8. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazane, podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym oraz podmiotom zbierającym opinie o sklepach i usługach. Dane mogą być przekazane następującym podmiotom - Poczta Polska, Inpost, UPS, Payu, Przelewy24, PayPal, Santander Bank, Opineo, Okazje.info, Ceneo, Sklepy24.pl, Google Opinie.


Pkt. 9. Biuletyn informacyjny dostępny na stronach firmy Eminence jest usługą polegająca na przekazywaniu informacji o nowych produktach, promocjach, konkursach i ważnych wydarzeniach przy pomocy dokumentów elektronicznych i poczty elektronicznej. Subskrybent ma w każdym momencie prawo do rezygnacji z otrzymywania subskrypcji. Powierzone dane nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim oraz służą w celu przedstawienia oferty marketingowej, zgodnie z "Ustawą o Ochronie danych Osobowych" z dnia 29.08.1997r (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).


Pkt. 10. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są pod następującym adresem - https://www.eminence.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html

 

14. Prawa autorskie.


Pkt. 1. Wszystkie informacje, teksty, grafiki informacyjne, grafiki produktów zamieszczone w całej witrynie firmy Eminence i na wszystkich stronach są wyłączną własnością intelektualną firmy Eminence lub autorów widniejących w przypisach, lub autorów, którzy udzielili firmie Eminence licencji na ich wykorzystywanie. Jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie materiałów oraz grafik produktów i wzornictwa bez zgody autora tj. firmy Eminence jest zabronione i jest regulowane przepisami o prawach autorskich.


Pkt. 2. Wzornictwo oznaczone jako - producent Eminence i prezentowane w niniejszym serwisie jest wyłączną własnością intelektualną firmy Eminence.


Pkt. 3. Cała zawartość witryny włącznie ze wzornictwem biżuterii objęta jest ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.


15. Postanowienia końcowe.


Pkt. 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy Eminence zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


Pkt. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).


Pkt. 3. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.


Pkt. 4. Sprzedawca (Usługodawca) zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.


Pkt. 5. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie, może usunąć swoje Konto.


Pkt. 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.


Pkt. 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.


Pkt. 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.eminence.pl.
 

Pkt. 9. Niniejszy Regulamin może zostać przez Klienta utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.


Pkt. 10. Ostatnia aktualizacja regulaminu nastąpiła w dniu 02.02.2023. O istotnych zmianach w regulaminie każdy zarejestrowany klient będzie poinformowany drogą elektroniczną.


Przejdź do strony głównej
Zaufało nam już wielu klientów
Wasza ocena
4,9 / 5
Ocena usług Eminence 4,9 / 5
99% Klientów poleca nasz sklep
Opinie klientów Eminence
5,0 / 5
Ceny super, wykonanie super, czas wykonania super
Dominika, 11-10-2019
Klient poleca zakupy w naszym sklepie
5,0 / 5
Jestem bardzo zadowolony!
Krzysztof, 24-08-2016
Klient poleca zakupy w naszym sklepie
Opinie klientów Eminence na OkazjeInfoOpinie klientów Eminence na CeneoOpinie klientów sklepu Eminence.plOpinie klientów Eminence na Sklepy24Opinie klientów Eminence w GoogleOpinie klientów Eminence na FacebookOpinie klientów Eminence na Opineo
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu