Nasz salon:
Oleśnica
Wrocławska 18
0
Twój schowek jest pusty
0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Odstąpienie od umowy - zwroty

Odstąpienie od umowy - zwroty

Prawo odstąpienia od umowy - zwroty.


Klient (Usługobiorca) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w formie elektronicznej na adres email: jubiler@eminence.pl lub pisemnie na adres: PPHU Eminence, ul. Wrocławska 18, 56-400 Oleśnica.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym).

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Konsument może odesłać Produkt np. przesyłką pocztową albo kurierską na adres firmy. Klient proszony jest o odpowiednie zabezpieczenie przesyłki i dostarczenie jej w sposób uniemożliwiający jej zagubienie, uszkodzenie itp. przez firmy przesyłkowe. Przesyłka powinna być zaadresowana na poniższe dane lub zwrócona osobiście w siedzibie firmy tj.:

 • PPHU Eminence, ul. Wrocławska 18, 56-400 Oleśnica tel. 600-411-378.
 • Zwrot Produktu możliwy jest również osobiście w siedzibie firmy tj. pod dresem: ul. Wrocławska 18, 56-400 Oleśnica.

Zgodnie z obowiązującym prawem koszt dostawy towaru do Sprzedawcy, ponosi Klient.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Zalecane jest jednak skorzystanie z form, które ułatwią stronom zarówno obliczenie terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, jak i samo wykazanie faktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dlatego też zalecamy złożenie takiego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej w sposób poniżej opisany:

 • w formie elektronicznej pod adresem: jubiler@eminence.pl;
 • pisemnie na adres firmy tj. PPHU Eminence, Ul. Wrocławska 18, 56-400 Oleśnica;
 • lub za pomocą odpowiedniego formularza reklamacyjnego dostępnego w panelu klienta pod adresem: https://www.eminence.pl/reklamacje-napisz.html

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się do pobrania w wersji elektronicznej pod następującym linkiem - https://www.eminence.pl/pobieranie/Oswiadczenie_zwrotu.pdf

Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Podobnie jak w przypadku zwykłego zarządu – przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 nowej ustawy o prawach konsumenta.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. Świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. W której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 8. W której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy, lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 9. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. Dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. Zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. Świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. Dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a więc zawierający w szczególności: indywidualne grawery wykonane na zlecenie Klienta oraz towary niewystępujące w standardowej ofercie sklepu internetowego Eminence sprowadzane na specjalne zamówienie Klienta.
 

Towary o szczególnych właściwościach, tj. towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie podlegają zwrotowi.


Obrączki oferowane przez firmę Eminence wykonywane są na indywidualne zamówienie tzn. wykonywane są według indywidualnych preferencji Nabywcy i nie podlegają zwrotowi.


W przypadku chęci dokonania zwrotu biżuterii nie podlegającej możliwości zwrotowi prosimy o kontakt ze Sprzedawcą pod numerem tel. kom. 600-411-378. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów firma Eminence jako sprzedawca stwarza możliwość zwrotu takowych towarów na warunkach indywidualnie ustalonych z Klientem.

Warunki zwrotu przedstawiają się następująco:

 • Zwrotowi nie podlegają obrączki wykonywane na zamówienie lub wyroby, które zostały zmodyfikowane na życzenie Nabywcy tj. umieszczone grawerunki, zamienione kamienie, wykonane korekty rozmiaru lub zmienione zestawienia kolorystyczne;
 • Zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki zwrotnej. Koszt odesłania wyrobu ponosi Nabywca;
 • Firma Eminence gwarantuje zwrot kwoty zapłaconej za towar oraz wysyłki do klienta jeśli takowa była podana;
 • Jeżeli wyrób posiadał grawerunek to wyrób może podlegać zwrotowi wyłącznie po każdorazowym pisemnym potwierdzeniu takiej możliwości przez obsługę sklepu Eminence i wówczas z kwoty zwrotu potrącony zostaje koszt przywrócenia wyrobu do stanu sprzed wprowadzenia zmian;
 • Zwracany wyrób powinien być dostarczony w opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania i musi być zwrócony w stanie niezmienionym chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu;
 •  Przesyłka zwrotna może być nadana kurierem bądź Pocztą Polską w opcji "Potwierdzenie odbioru". Przesyłka może być nadana jako przesyłka pocztowa z zadeklarowaną wartością (przesyłka ubezpieczona);
 •  Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 10 dni roboczych przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami licząc od dnia wpłynięcia przesyłki zwrotnej do firmy Eminence.


Dlaczego nie umożliwiamy zwrotu obrączek? - nasza polityka.


Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nasza polityka zwrotów może być przez Państwa odebrana jako polityka nieprokonsumencka. Poniżej zamieszczamy uzasadnienie naszej polityki i mamy nadzieje, że zostanie ona odebrana ze zrozumieniem.

Produkcja obrączek ślubnych w szczególności ze złota obarczona jest dosyć sporym kosztem produkcyjnym. Poniżej przedstawiamy charakterystykę poniesionych kosztów przypadających na jedną parę obrączek.

 1. Czas pracy - wyprodukowanie pary obrączek wymaga poświęcenia średnio od jednego do dwóch dni pracy przypadającej na jednego pracownika. Wiele wzorów np. z warkoczami, kamieniami i emaliami jest bardzo pracochłonnych w produkcji.
 2. Zużycie energii - przy produkcji zużywamy sporo energii elektrycznej, zużywamy maszyny i narzędzia.
 3. Ubytek produkcyjny - zakładając wagę obrączek w granicach 12 gramów złota to średni ubytek produkcyjny, wynosi od 6 do 10%. Zatem w procesie produkcyjnym traci się średnio około 1 grama złota.
 4. Dodatki stopowe - przy wykonaniu obrączek z białego złota ponosimy koszt za dodatek odbarwiający tj. pallad. Do jednego grama złota należy dopłacić nawet 50 zł netto. Zakładając wagę obrączek z użyciem 5-8 gramów złota koloru białego dopłaca się kwotę od 250 zł netto do 400 zł netto.
 5. Prefabrykaty złote - obrączki wykonuje się z przygotowanych wcześniej rur o grubości ok. 1.8 do 2 mm. Doprowadzenie obrączki do odpowiedniej grubości tj. np. do grubości 1.5 mm powoduje powstanie znacznego odpadu materiału. Tak obrobiony odpad musi podlegać ponownemu oczyszczeniu. To również stały koszt, który ponosi firma. Kwota tego kosztu zależy od ilości kolorów złota użytego w danym wzorze. Tutaj również dopłaca się nawet 50 zł netto za dodatek odbarwiający tj. pallad.
 6. Brak możliwości sprzedaży - jako że obrączki wykonywane są według kombinacji rozmiarów, to nie ma możliwości ich późniejszej odsprzedaży. Zmiana rozmiarów gotowych obrączek w wielu przypadkach nie jest możliwa. Wszelkie korekty mniej lub więcej zmieniają wygląd obrączek. Ponadto magazynowanie dużych ilości złota w obrączkach nie jest racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia.

Niestety ze względu na koszt produkcji, jaki ponosimy tworząc dla Państwa obrączki, nie jesteśmy w stanie kształtować polityki zwrotów w inny sposób. Dokładamy jednak wielu starań, aby proces zakupu obrączek był dla Państwa mniej stresujący i obarczony mniejszym ryzykiem. Proponujemy usługę pomiaru palców wzorników poszczególnych obrączek, przesyłamy miarki pomiarowe, prowadzimy politykę zmiany rozmiarów na preferencyjnych warunkach itd.


Przejdź do strony głównej
Zaufało nam już wielu klientów
Wasza ocena
4,9 / 5
Ocena usług Eminence 4,9 / 5
99% Klientów poleca nasz sklep
Opinie klientów Eminence
4,8 / 5
Wszystko jest OK. Polecam
Jadwiga , 18-11-2016
Klient poleca zakupy w naszym sklepie
4,8 / 5
Super, godny polecenia.
Aleksandra, 22-09-2017
Klient poleca zakupy w naszym sklepie
Opinie klientów Eminence na OkazjeInfoOpinie klientów Eminence na CeneoOpinie klientów sklepu Eminence.plOpinie klientów Eminence na Sklepy24Opinie klientów Eminence w GoogleOpinie klientów Eminence na FacebookOpinie klientów Eminence na Opineo
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu